V-News

V-News

 Σύλλογος Πατριωτων και Φίλων Βερβένων * Αθήνα έκτακτη «Γενική Συνέλευση» με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου «Διοικητικού Συμβουλίου» και «Εξελεγκτικής Επιτροπής».

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

Γνωστοποιούμε  σ' όλους ότι  ο  σύλλογός  μας  θα  πραγματοποιήσει  φιλολογικό  μνημόσυνο  για  τον  αείμνηστο  Σταύρο  Κ. Πλαϊνό,  ο  οποίος  είχε  την  έμπνευση  ν’αναπαραστήσει  με  το  υπέροχο  ιστορικό  θεατρικό  του  έργο,  τα  διαδραματισθέντα  γεγονότα  του  1821  στα  Βέρβενα..

   Για  το  σκοπό  αυτό,  θερμά  παρακαλούμε  όλους  τους  Βερβενιώτες  και  ιδιαίτερα  αυτούς  που  έλαβαν  μέρος  στην  αναπαράσταση  του  1960,  όταν  ζούσε  ο  αείμνηστος  Σταύρος  κ.  Πλαϊνός,  να  μας  αποστείλουν  το  αυθεντικό  θεατρικό  του  έργο (όποιος  το  έχει), δηλαδή  το  έργο  εκείνο  που  είναι  γνήσιο,  χωρίς  προσθέσεις  ή  αφαιρέσεις.

       Το  έργο  θα  το  εκτυπώσουμε  και  θα  το  διαθέσουμε  μαζί  με  άπαντα  τα  ευρισκόμενα  έργα  του  Σ.Κ.Π , σε  όσους  παρευρεθούν  στην  εκδήλωση.

                                           Από  το  Δ.Σ.  του  συλλόγου


Σύλλογος Πατριωτων και Φίλων Βερβένων * Αθήνα έκτακτη «Γενική Συνέλευση» με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου «Διοικητικού Συμβουλίου» και «Εξελεγκτικής Επιτροπής».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

Γνωστοποιούμε  σε  όλα  τα  μέλη   του  συλλόγου  μας  και  τους  Βερβενιώτες της  περιοχής  Αθηνών,  ότι  κατά τα  μέσα  Οκτωβρίου  2011,  θα  πραγματοποιηθεί  στην  Αθήνα  έκτακτη  «Γενική  Συνέλευση»  με  μοναδικό  θέμα  την  εκλογή  νέου  «Διοικητικού  Συμβουλίου»  και  «Εξελεγκτικής  Επιτροπής».

 Όποιος  επιθυμεί   να  λάβει  μέρος   στην  εκλογή  του  νέου  Δ.Σ  και  της  Ε.Ε,  να  μας  το  δηλώσει  μέχρι  τέλους  Σεπτεμβρίου,  στα  τηλέφωνα : 210 8073202  και  6937 503285 ή μεσω της φόρμας επικοινωνίας της παρούσας ιστοσελίδας που αφορά τον Σύλλογό μας.

Η  ημερομηνία  και  αίθουσα  συγκέντρωσης,  θ’ ανακοινωθούν  εγκαίρως και θα κοινοποιηθεί και με εμαιλ μέσω του Vervena.Net

Όποιος  πληροφορηθεί  την  ανακοίνωσή  μας,  να  ενημερώσει όλους  τους  γνωστούς  και  φίλους  του  της  περιοχής  των  Αθηνών. 

 

Από  το  Δ.Σ.  του  συλλόγου. 

 

  ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

Ένα δημοσίευμα που έγινε από τον νεοϊδρυθέντα τότε σύλλογο με την επωνυμία <<Σύλλογος των εν Αθήναις και Πειραιεί Βερβαινιωτών >>, είναι η πιο αξιόπιστη πληροφοριακή πηγή.

Η τοπική εφημερίδα <<Κυνουρία >>είχε δημοσιεύσει το Μάιο του 1956, την ανακοίνωση-πληροφόρηση, της ίδρυσης του συλλόγου. 

Σας παρουσιάζουμε αυτούσιο το δημοσίευμα εκείνο, χωρίς τα σημεία στίξης, της γλωσσικής εκείνης περιόδου.

Φυσικά δε θα αρκεσθούμε μόνο σ’αυτά. Όσα αξιόπιστα στοιχεία συγκεντρώσουμε από τις έρευνές μας στο αρχείο του συλλόγου,άλλα σχετικά δημοσιεύματα, πληροφορίες μελών που έδρασαν στο σύλλογο, έργα και προσφορές στο χωριό μας, θα συμπληρώσουν την ιστορία μας, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως ένα ενδιαφέρον κεφάλαιο της μεγάλης ιστορίας των Βερβένων.

Αν όλοι οι σύλλογοι του χωριού μας, κρατούν σε καλή κατάσταση τα αρχεία τους και τα διάφορα δημοσιεύματά τους, τότε θα διευκολύνουν τον ερευνητή ή μελετητή ιστοριοδίφη του  μέλλοντος, ώστε να τα χρησιμοποιεί ως αξιόπιστες πηγές πληροφοριών.

Μ' Εκτίμηση γιά το Δ.Σ

Γ.Αν.Τακλής.

 

            ΙΔΡΥΘΗ  ΕΙΣ  ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΩΝ

Υπό εγκρίτων Βερβαινιωτών,διαμενόντων εις Αθήνας και Πειραιά, ιδρύθη <<Σύλλογος Βερβενιωτών>> ,του οποίου κατά το καταστατικόν, σκοπός είναι <<η σύσφιγξις των δεσμών των εν Αθήναις, Πειραιεί και περιχώροις Βερβαινιωτών, η εκτέλεσις κοινωφελών έργων εν Βερβαίνοις, η υλική και ηθική ενίσχυσις παντός εκ Βερβαίνων καταγομένου, χρήζοντος βοηθείας, η καταβολή κάθε προσπαθείας δια την συγκέντρωσιν, σύνταξιν και έκδοσιν του ιστορικού υλικού του αφορώντος την κωμόπολιν Βέρβαινα και η τέλεσις εορτών εις Βέρβαινα ή και αλλαχού, αποβλεπουσών εις την έξαρσιν της ιστορικής φήμης του χωρίου και την ανάπτυξιν τουριστικής κινήσεως εν αυτώ>>.

Ήδη, ενεγράφησαν πλέον των εξήκοντα μελών, ων ο αριθμός θέλει αυξηθή, καθ’ όσον, εν τη περιοχή Αθηνών, διαμένουν  μονίμως πλέον των 250 Βερβαινιωτών. Η εγγραφή είναι 10 δρχ., η δε μηνιαία συνδρομή δρχ. 2.

Το σωματείον ανεγνωρίσθη δια της υπ. αρ. 18481/ 1955  αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών, κατεχωρήθη δε εις το βιβλίον των ανεγνωρισμένων σωματείων υπ’ αύξ.αριθ.7855/ 25-2-56.

Άπασαι αι σχετικαί κατά νόμον διατυπώσεις και δικαστικαί ενέργειαι προς ίδρυσιν και αναγνώρισιν του σωματείου εγένοντο τη νομική επιμελεία του δικηγόρου Αθηνών κ. Ευστ. Ι. Φραγκούλη, όστις έλκει την καταγωγήν εκ Βερβαίνων.

Την 31ην Μαρτίου, εγένετο εις το κατάστημα του κ,Δημ. Κοτσιβήρου η πρώτη Γενική Συνέλευσις δια την εκλογήν του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Εξελέγησαν παμψηφείοι:

Κ.Σουρραπάς, Νικ.Κανάκης, Σταύρος Πλαϊνός, Κατίνα Τσακίρη, Δημ.Κοτσιβήρος, Σπυρ.Κότσιφας, Κωνστ. Καραμανζάνης, Σταύρος Γούνης, Κων. Τσίμπανης, και Ελένη Μουρλούκου.

Δια την εξελεγκτικήν επιτροπήν εξελέγησαν οι : Δ. Τσακίρης, Δ.Πανταζόπουλος και Δ.Χασάπης.

Το εκλεγέν Δ.Σ. εξέλεξε Πρόεδρον τον Κωνστ. Σουρραπάν, βιομήχανον, αντιπρόεδρον τον Νικ.Κανάκην, Γραμματέα τον Σταύρον Πλαϊνόν, Ταμίαν δίδα ΚατίνανΤσακίρη και συμβούλους τους; ΕλένηνMουρλούκου, ΔημΚοτσιβήρον, Σπυρ. Κότσιφαν, Κων.Καραμανζάνην, Στ.Γούνην και Κωνστ. Τσίμπανην.

Μετά ταύτα επηκολούθησε γεύμα και διασκέδασις, εν πατριωτική εγκαρδιότητι, μέχρι των πρωινών ωρών. Όλοι έμειναν ευχαριστημένοι και κατενθουσιασμένοι, διότι δια πρώτην φοράν εδόθη η ευκαιρία τοιαύτης ομαδικής συγκεντρώσεως και συλλογικής επαφής Βερβαινιωτών εν Αθήναις, εν μια δε φωνή ηυχήθησαν εις τον Σύλλογον πάσαν πρόοδον εις την εκπλήρωσιν των ωραίων αυτού σκοπών.

Υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου απεφασίσθη όπως γίνη εντός του Μαΐου, εκδρομή εις Πεντέλην, κατά πάσαν πιθανότητα, εις την οποίαν θα μετάσχουν άπαντες οι εν Αθήναις και Πειραιεί Βερβαινιώται.    

 

 

 Ευχαριστούμε θερμά τον πατριώτη κ.Γ.Τακλή γιά την συμβολή του και για τα πολύτιμα στοιχεία που δείχνουν την παρουσία και την διαχρονικότητα στην αλληλεγγύη μεταξύ των Βερβενιωτών.

 

Ο Μανθος του "Κωνσταντινου και Ελενης", ο Βασιλης του "Εμεις κι εμεις" και τοσοι αλλοι χαρακτηριστικοι ρολοι. Επισης με πολυ αξιολογη πορεια στο θεατρο Ο ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ

    ΒΑΣΙΛΗΣ  ΔΗΜ.  ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ.

Όλοι οι Βερβενιώτες πρέπει να είμαστε υπερήφανοι, όχι μόνο επειδή το χωριό μας πρόσφερε πολλά στον απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων του 1821, αλλά και για τα παιδιά των Βερβένων , που διακρίνονται και προκόβουν σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, τις επιστήμες, τα γράμματα και τις τέχνες.

Ένα από αυτά τα επιτυχημένα παιδιά, είναι και ο ταλαντούχος ηθοποιός, Βασίλης Δημ. Κούκουρας, ο οποίος πρωταγωνιστεί εκτός από τη σειρά ((Εμείς κι εμείς)) του MEGA, και στην άλλη επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 (( Κωνσταντίνου και Ελένης )).

Όποιος επικοινωνεί με το Βασίλη, ο οποίος επισκέπτεται συχνά το χωριό μας, να μας φέρει σε επαφή για μια <<εκ βαθέων συνέντευξη ή συνομιλία>> με σκοπό να τον γνωρίσουμε καλύτερα, να γνωρίσουμε τα σχέδιά του για το μέλλον και το χωριό μας. Ποιος ξέρει? μπορεί ο Βασίλης να μας φέρει κανένα θίασο στα Βέρβενα ή να μιλήσει στα νέα παιδιά του χωριού μας , που έχουν διακριθεί για το ταλέντο τους, με τη βοήθεια που πήραν από την ταλαντούχο δασκάλα του θεάτρου και ηθοποιό, κα Ευγενία Θωμοπούλου-Ροζολή. Ίσως ο Βασίλης αποτελέσει ή αποτελεί ένα πρότυπο για τα νέα παιδιά.

Για το σύλλογο Πατριωτών και Φίλων Βερβένων.

                                                  Γεώργιος Αν.Τακλής.

 

Σημείωση από Vervena.Net:  Fans του ηθοποιου Βασιλη Κουκουρα Fans του ηθοποιου Βασιλη Κουκουρα στο Facebook

Σειρές στις οποίες έχει παίξει ή εμφανιστεί, είναι:

Οι τελευταίοι εγγονοί (1990)
Οι Απαράδεκτοι
Παράλληλοι δρόμοι (1993)
Εμείς κι εμείς (1994)
Εκείνες κι εγώ
Κωνσταντίνου και Ελένης (1998)
Η σειρήνα και ο μπάτσος
Αμαρτίες γονέων (2003)
Σόλο καριέρα (2004)
Αγαπώ τη μαμά σου (2007)
Κορόιδο εν "τάξει" (2007)
Η ζωή της άλλης (2009)

 

Παραθέτουμε μιά συνέντευξη στην ΡΕΝΕ ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ γιά το WomenOnly.gr,  13/9/2010

 

Είστε σε ένα ρόλο καρατερίστα. Έχετε μια μεγάλη κόρη, παρότι ηλικιακά δεν υποστηρίζεται.

«Μεταξύ ρολίστα και καρατερίστα. Με την καινούργια τάξη πραγμάτων και δεδομένων θα μπορούσαν να ισχύουν αυτές οι ηλικίες. Γίνεται ένα παιδί να έχει νέους γονείς. Ε, εντάξει η ?κόρη? μου στο σίριαλ κάνει τη 17χρονη, θα μπορούσε να είναι 15χρονη. (Γέλια.) Ίσως το έκαναν για να συμβαδίζω ηλικιακά, γιατί σαν εξέλιξη, στη συνέχεια των επεισοδίων, θα υπάρχει σχέση με την κόρη μου και τα προβλήματά της, που θα περάσουμε μαζί. Να μην υπάρχει χάσμα».

Βασίλης Κούκουρας: Με κέρδισε ο ρόλος του πατέρα
 

Οι ηθοποιοί σήμερα μπορούν να επιλέγουν ρόλους;

«Αυτό, όπως όλα τα πράγματα στην Ελλάδα, έχει φθίνουσα πορεία. Παλαιότερα, με κόστος, γινόταν. Τώρα είναι δύσκολο. Υπάρχει πέπλο τρομοκρατίας στην εύρεση εργασίας. Δύο φορές το χρόνο ο ηθοποιός ψάχνει δουλειά. Αυτή η "σκιά" στερεί από τους ηθοποιούς την επιλογή. Κάποια στιγμή συμβιβάζεσαι. Αυτό κάνουμε τις περισσότερες φορές. Μέλημά μας είναι να το υποστηρίζουμε είτε είναι είτε δεν είναι επιλογή μας. Έχουμε το "πλεονέκτημα" να κάνουμε αυτό που μας αρέσει, τη δουλειά μας. Τα πράγματα χειροτερεύουν, ειδικά στην τηλεόραση, η οποία λειτουργεί ως το "μεταφορικό μέσο" για το θέατρο. Η τηλεόραση είναι γρήγορο είδος και θέλει καινούργια πρόσωπα».

Πώς περιφρουρείται η προσωπική ζωή του ηθοποιού;

«Εγώ δεν δίνω τροφή για σχόλια. Δεν πηγαίνω εύκολα σε εκπομπές, δεν απαντώ σε πράγματα που συμβαίνουν σε άλλους. Προσπαθώ να το περιφρουρήσω. Ο καθένας ορίζει το πρόγραμμα και τη ζωή του. Θέλω να μιλάω και να κρίνομαι για τη δουλειά μου».

Ο ωραιότερος ρόλος στη ζωή σας;

«Ο ρόλος του πατέρα. Δεν παντρεύτηκα ποτέ. Έχω ένα γιο 10 ετών με τον οποίο έχουμε καταπληκτική σχέση. Εκεί δεν μπορώ και δεν θέλω να παίζω θέατρο. Ο πιο σημαντικός "ρόλος" στη ζωή, όλα τα υπόλοιπα είναι σε τρίτη και τέταρτη μοίρα. Υλικά, ρόλοι, δόξα έπονται. Ό,τι σχετίζεται με εξώφυλλα, συνεντεύξεις, με όλο αυτό το λαμπρό και ματαιόδοξο χώρο ωχριά. Οι ηθοποιοί που έχουν γίνει πατέρες με καταλαβαίνουν απόλυτα. Δεν υπάρχει τίποτα παραπάνω».

Ποια η διαφορά από τους άλλους πατέρες, που δεν είναι ηθοποιοί;

«Επειδή έχουμε να κάνουμε με τη δημοσιότητα και τα φώτα που πέφτουν πάνω μας».

Ο γιος σας παρακολουθεί τη δουλειά σας;

«Ναι, βέβαια, με κρίνει όπως όλα τα παιδιά. Είναι σωστός. Τον ακούω, επηρεάζει τη γνώμη μου. Μπαίνει πολύ σοβαρά στη σκέψη μου».

Αυτό συμβαίνει και σ’ ό,τι αφορά την προσωπική σας ζωή;

«Ναι, έχει συμβεί».

Σκέφτεστε το γάμο;

«Ναι, βέβαια. Δεν το έχω αποκλείσει. Αν συμβεί, δεν θα το ανακοινώσω. Δεν νομίζω ότι αφορά κανέναν. Αν αφορά κάποιους, δεν αφορούν αυτοί εμένα».

Έχετε χρησιμοποιήσει τη γοητεία σας για να καταφέρετε κάτι;

«Όχι, ούτε επαγγελματικά ούτε προσωπικά. Αυτός που ασκεί γοητεία δεν κάνει τίποτα γι’ αυτόν. Μόνο τότε μπορεί να ασκήσει γοητεία. Ένας κινηματογραφιστής με τον οποίο είχαμε κάνει μια ταινία μου είπε ότι κάνω το παραπάνω. Και στη σκηνή και στη ζωή μου. Δεν έχω καβαλήσει το καλάμι της ομορφιάς και της εξωτερικής εμφάνισης, που είναι βεβαίως δώρο Θεού και χάρισμα. Από την ώρα όμως που αρχίζει και χρησιμοποιείται έχει μια φθίνουσα πορεία. Όταν δεν το κάνεις, μπορεί να βγει καλύτερο».

Οι συνεχείς επαναλήψεις των τηλεοπτικών σίριαλ κάνουν καλό στον ηθοποιό;

«Όλα τα πράγματα έχουν ένα όριο ποιότητας και ποσότητας. Έκανε καλό και κάνει σ’ ένα βαθμό, σ’ έναν άλλο όμως δεν κάνει. Από το "Κωνσταντίνου και Ελένης" ο κόσμος θυμάται επεισόδια απέξω, ατάκες που εγώ έχω ξεχάσει" Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Το εισπράττω σαν άρνηση από επιβολή στα ίδια πράγματα που δεν θέλω. Προσπάθησα και διαφοροποιήθηκα αρκετά. Έκανα κωμωδίες, μέχρι και Φώσκολο. Μ’ αρέσει να "χάνομαι" και λίγο από αυτό που ο κόσμος θεωρεί σίγουρο για μένα. Αυτό που εγώ πίστευα για μένα μου το επιβεβαίωσε και ο κόσμος. Είναι μεγάλο χάρισμα. Είναι 18 εξώφυλλα μαζί. Δεν το εισπράττω σε οικονομική και δημοτικότητας ένταση. Δεν πειράζει, ας μην κάνω εξώφυλλα. Ο κόσμος με νοιάζει τι λέει...».

Σας ενδιαφέρουν τα εξώφυλλα;

«Ναι, αρκεί να είναι από ανθρώπους και έντυπα που με ενδιαφέρουν, αλλιώς όχι».

Πείτε μου μια συμβουλή που δίνετε συνέχεια στο γιο σας.

«Να μην είναι αδιάφορος. Με ρωτάει συχνά πυκνά "τι σημαίνει αυτό;". Τα παιδιά είναι απίστευτα. Μπορούν εύκολα να φτιάξουν ένα καλύτερο μέλλον. Κάθε φορά που ρωτάει κάτι του λέω: "Μπράβο!". Γιατί δεν είναι αδιάφορος. Αυτό έχει μεγάλη γκάμα ενδιαφέροντος και πορείας. Πάνω σ’ αυτό χτίζεις. Αν υπάρχει βέβαια καλή βάση».

Ποιες είναι οι ανασφάλειές σας;

«Βασικά, να έχω δουλειά. Η μεγαλύτερη ανασφάλειά μου είναι να μπορέσω να δω το γιο μου όπως θέλει εκείνος. Να το πιστεύει ο ίδιος και να το υπηρετήσει με όλες τις δυνάμεις του εγκεφάλου του. Αυτό τελικά θα είναι για μένα μεγάλη καταξίωση. Πριν έρθει το παιδί είναι αλλιώς τα πράγματα...Κι αφού έρθει πάλι είναι διαφορετικά».

 

 

Έχετε μείνει χωρίς δουλειά;

«Ναι, έχω μείνει δύο φορές. Χειμώνα και καλοκαίρι. Σκεφτόμουν ότι υπάρχει κι αυτό το πρόσωπο της δουλειάς. Ίσως μου έκανε και καλό. Μου γεννήθηκε το συναίσθημα της ανασφάλειας. Δεν κάνω για κανέναν; Δεν με θέλει κανένας; Δεν υπάρχει κανένας ρόλος που μπορώ να κάνω; Αυτό κατάλαβα ότι έχει συμβεί σε όλους. Μπορεί να μου ξανασυμβεί. Το έχω πάντα στο μυαλό μου για να πορεύομαι».

Τώρα τι κάνετε για να μη συμβεί;

«Προσπαθώ να μένω σ’ αυτό που πιστεύω με οποιοδήποτε κόστος. Δεύτερον, έχω κάνει κι άλλες δουλειές. Το δυσκολότερο είναι να κερδίζω το σεβασμό και την ανάγκη αυτών που θα μου δώσουν δουλειά. Να "εκμαιεύω"».

Τετάρτη, 06 Ιουλίου 2011 18:44

"H Mάχη και η Eπέτειος."

 

  Η επέτειος γιορτάζεται για τη νικηφόρα μάχη που έδωσαν οι Έλληνες, για να υπερασπιστούν το μεγαλύτερο στρατόπεδό τους, που είχαν ιδρύσει στα Βέρβενα το 1821 και θέλησε να το διαλύσει ο Κεχαγιάμπεης (Κεχαγιά Μπέης ή Μουσταφά Μπέης, Μουσταφάμπεης) με τους Τούρκους, για να προχωρήσει ανενόχλητος προς τη Μεσσηνία μετά την καταστροφή που έπαθε στο Βαλτέτσι 12-13 Μαΐου 1821

   "H  Mάχη  και  η Eπέτειος."

    Χίλια ξέρεις μύρια ρώτα.

"Να κοιτάζετε το καλό της κοινότητας και μέσα στο καλό αυτό είναι  και το δικό σας."

                                    ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ   ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ.

  Αυτά τα σοφά λόγια  είπε κι ελάλησε, ο μεγάλος Έλληνας, ο δάσκαλος που δίδαξε με το παράδειγμά του, κοιτάζοντας το καλό της κοινότητας των Ελλήνων μόνο και όχι το δικό του καλό.

    Έγινε φανερό πως αυτή την πολύτιμη παρακαταθήκη, την πνευματική κληρονομιά του μεγάλου μας ήρωα, κοίταξαν και οι Βερβενιώτες κατά την ημέρα της γιορτής της 22ας  Μαΐου 2011 που έγινε στα Βέρβενα, για την επέτειο της δεύτερης μεγάλης νίκης των Ελλήνων του 1821, κατά των Τούρκων και του  Κεχαγιάμπεη.

Δυστυχώς, αυτή η ομοψυχία ή το ενωτικό πνεύμα, που επικράτησε στη γιορτή για το καλό της κοινότητας του χωριού μας, δεν τονίστηκε ή δεν προβλήθηκε όπως φάνηκε στην άκρως περιληπτική ανακοίνωση που διαβάσαμε στην εφημερίδα Κυνουρία του Μαΐου 2011. Τη μερίδα του λέοντος  στην προβολή, είχαν ονομαστικά τα πολιτικά και αυτοδιοικητικά πρόσωπα. Απουσίαζε το όνομα  και επώνυμο του ομιλητή κ. Ευάγγελου Ηλ. Φάκλαρη ,που με τον ωραίο λόγο του, έδωσε το νόημα της επετείου στο πολυπληθές ακροατήριο.

 

 Οι διοργανωτές των παντός είδους εορτών στα Βέρβενα ή όποιοι ενημερώνουν τον κόσμο, πρέπει να είναι περισσότερο υπεύθυνοι και αντικειμενικοί, χωρίς προχειρότητες, μεροληψίες, σκοπιμότητες, αλλά και με επώνυμο  τρόπο..

     Η μάχη Βερβένων και Δολιανών, δεν υστερεί καθόλου σε αξία απ’ αυτήν του Βαλτετσίου (12-13/05-1821), γιατί είναι η μάχη εκείνη που εδραίωσε την πεποίθηση των Ελλήνων, ότι ο εχθρός δεν είναι ανίκητος.  Αναπτέρωσε το ηθικό τους και τους έδωσε τη δύναμη να συνεχίσουν τον αγώνα που άρχισαν, για την κατάκτηση  της πολυπόθητης ελευθερίας τους.

    Η επέτειος της μάχης, καθιερώθηκε και θα γιορτάζεται κάθε χρόνο. Αυτή είναι μια σοβαρή παράλειψη που διορθώσαμε Η πολυπληθής παρουσία των Βερβενιωτών  στη γιορτή, έδειξε καθαρά για άλλη μια φορά, πως αγαπούμε με πάθος το ωραίο μας χωριό και την ιστορία του..

    Είναι βέβαιο πως δε θα ξεχάσουμε και την μεγαλειώδη αναπαράσταση όλων μαζί των ιστορικών γεγονότων,  που ζωντανεύουν το 1821 στα Βέρβενα.

    Αισθητή ήταν η απουσία από τη γιορτή, πολλών φιλοπάτριδων (όπως αυτοαποκαλούνται ή ισχυρίζονται πως είναι) συμπατριωτών μας.  

    Με την ευκαιρία αυτή , θέλω να διατυπώσω μια άποψή μου για την ουσία της επετείου,την παγματική της θεώρηση.

    Η επέτειος γιορτάζεται για τη νικηφόρα μάχη που έδωσαν οι Έλληνες, για να υπερασπιστούν το μεγαλύτερο στρατόπεδό τους, που είχαν ιδρύσει στα Βέρβενα το 1821 και θέλησε να το διαλύσει ο Κεχαγιάμπεης (Κεχαγιά Μπέης ή Μουσταφά Μπέης, Μουσταφάμπεης) με τους Τούρκους, για να προχωρήσει ανενόχλητος προς τη Μεσσηνία μετά την  καταστροφή που έπαθε στο Βαλτέτσι 12-13  Μαΐου 1821. Για το λόγο αυτό (όπως πολύ καλά κάνουν πολλοί), πρέπει η μάχη να εκφέρεται ή εκφράζεται ή διατυπώνεται απ’όλους, ως (( Η μάχη Βερβένων και  Δολιανών της 19ης Μαΐου 1821))  και όχι η μάχη των Βερβένων ή  η  μάχη των Δολιανών. Τη μάχη στα Βέρβενα δεν την έδωσαν μόνο Βερβενιώτες, αλλά και όσοι άλλοι από τους Έλληνες βρέθηκαν στο στρατόπεδο εκείνον τον καιρό, για ν’αντιμετωπίσουν το ένα τμήμα του τούρκικου στρατού που είχε χωρισθεί στο χωριό Ρίζες της Τεγέας και βάδιζε εναντίον του στρατοπέδου. Το ίδιο έγινε και με τη μάχη των Δολιανών, που την έδωσαν οι Δολιανίτες με τους άλλους Έλληνες που βρέθηκαν εκεί με το Νικηταρά για ν’αντιμετωπίσουν το δεύτερο τμήμα των Τούρκων που βάδιζε για να διαλύσει την εμπροσθοφυλακή του στρατοπέδου στα Δολιανά κι έπειτα να ενωθεί  με το πρώτο τμήμα που βάδιζε για τα Βέρβενα. Το τρίτο τμήμα των Τούρκων, δυστυχώς διέλυσε τους Έλληνες στο Δραγούνι κι εβάδιζε κι αυτό προς τα Βέρβενα.

     Επομένως  αφού ένας ήταν ο σκοπός που αντιστάθηκαν και νίκησαν οι Έλληνες, μία πρέπει να είναι και η επέτειος της μάχης, δηλαδή να γιορτάζεται από κοινού μεταξύ των δύο ιστορικών χωριών μας, τον ένα χρόνο στα Βέρβενα και τον άλλο στα Δολιανά, με την παρουσία όλων των αρχών, εκκλησιαστικών, πολιτικών, στρατιωτικών,αυτοδιοικητικών και των μέσων ενημέρωσης. Δεν κατανοώ γιατί κάθε χρόνο όλοι οι επίσημοι παρευρίσκονται στα Δολιανά, κατακερματίζοντας έτσι το νόημα της επετείου,για διάφορες ίσως σκοπιμότητες που μπορώ να υποθέσω. Φανταστείτε τη μεγαλοπρέπεια και συγκίνηση που θα υπάρχει όταν και τα δυο χωριά μας, γιορτάζουν μαζί την επέτειο που έγινε για τον ίδιο λόγο.

      Είναι καιρός επομένως, να διώξουμε επιτέλους το τείχος που χωρίζει τα δυο χωριά μας και να τα ενώσουμε, διανοίγοντας το δρόμο των έξι χιλιομέτρων, όχι μόνο για τον κοινό εορτασμό της επετείου, αλλά και για την αποκάλυψη της άγριας ομορφιάς της φύσης, του ορεινού τοπίου, που θα ωφελήσει αφάνταστα την τουριστική μας ανάπτυξη, χειμώνα καλοκαίρι.

       Εκείνο που είναι ενισχυτικό των απόψεών μου, είναι  ο εφετινός  εορτασμός,που έγινε την ίδια Κυριακή και στα δύο χωριά μας (22-05-2011)

       Έπειτα απ’όλα αυτά η πολιτεία μας πρέπει να δείχνει το ενδιαφέρον της κατά τον ίδιο δίκαιο τρόπο, προσέχοντας τα Βέρβενα όπως και τα  Δολιανά. Για παράδειγμα, όταν στα Δολιανά έγινε δασικό χωριό κ.λ.π. έπρεπε να γίνει και στα Βέρβενα ένα αιολικό πάρκο,  για να έχει έσοδα η  κοινότητά μας. Στο σημείο αυτό, σκέπτομαι πως για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, ευθυνόμαστε κι εμείς οι Βερβενιώτες,που δε γνωρίζουμε πώς να διαχειριστούμε σωστά τη σταθερή και μεγάλη πολιτική μας δύναμη, το μαχαίρι για να φάμε κι εμείς πεπόνι.   Πρόεδρε ακούς? Τα Βέρβενα δικαιούνται τη στήριξη από την πολιτεία και οι Βερβενιώτες πιστεύουν  πως εσύ μπορείς να το καταφέρεις. Αν η κοινότητά μας έχει έσοδα τουλάχιστον πενήντα χιλιάδες το χρόνο  απ’ το αιολικό πάρκο , σίγουρα μέσα σε λίγα χρόνια θα γίνει ένα ελβετικό χωριό, όπως έχουμε διατυπώσει επανειλημμένως. Δει δη χρημάτων και όταν τ’ αποκτήσουμε, τότε θα μπορούμε να ονειρευόμαστε, πατώντας στο στέρεο έδαφος των βουνών μας με τη χρυσοφόρα ενέργειά τους που μένει ανεκμετάλλευτη.

        Προς το παρόν ας βελτιώσουμε τη γιορτή. Υπάρχουν πολλοί τρόποι γι’αυτό  και χωρίς πολλά έξοδα. Ο σύλλογός μας μπορεί να βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Ας το έχουν υπόψη τους οι διοργανωτές της γιορτής στο χωριό μας.

        Επειδή πιστεύω πως από τη διατύπωση των απόψεών μου δημιουργήθηκε απορία για την ημερομηνία της μάχης, ας ασχοληθούμε με το θέμα αυτό  λεπτομερώς, αρχίζοντας πρώτα από την ημερομηνία που υπάρχει, στην ωραία μαρμάρινη αναμνηστική στήλη που ευρίσκεται στην είσοδο των Βερβένων, φιλοτεχνηθείσα από τον μεγάλο μας γλύπτη Μιχ.Τόμπρο.

        Έχω θίξει πάλι αυτό το θέμα ( βλέπε εφημερίδα Κυνουρία Ιουνίου 2007, σελ. 9η.) πως η ημερομηνία της μάχης  που  υπάρχει στη στήλη (17-05-1821), είναι λανθασμένη και πρέπει να τη διορθώσουμε. Δυστυχώς όμως ως συνήθως κανείς δεν ενδιαφέρθηκε μέχρι σήμερα γι’αυτό το θέμα. Και μη φανταστείτε  πως η διόρθωση θα είναι δύσκολη ενέργεια. Η δυσκολία θα παρουσιασθεί στην επιλογή της σωστής ημερομηνίας, που θ’αντικαταστήσει τη  λανθασμένη. Για να γίνω πιο σαφής σας πληροφορώ πως υπάρχουν πολλές ημερομηνίες που χρησιμοποιούνται από διάφορους. Για παράδειγμα, ο αείμνηστος δικηγόρος Παναγιώτης Οικονόμου, έγραφε πως η ημερομηνία της μάχης είναι η 21-05-1821(βλέπε το φυλλάδιο της αναπαράστασης των ιστορικών γεγονότων του 1960, σελ. 4η). Άλλοι αναφέρουν την 23η Μαΐου 1821 . Πολλά ιστορικά βιβλία γράφουν  τη 18η Μαΐου 1821 και ο εξολοθρευτής των Τούρκων Νικήτας Σταματελόπουλος ή Νικηταράς ή Τουρκοφάγος, γράφει στ’απομνημονεύματά του τα εξής: ((Ανήμερα της Αναλήψεως, πολεμούσαμε στα Δολιανά.)) δηλαδή στις 19-05-1821.

      Είμαι απολύτως βέβαιος, πως ένα τέτοιο παλικάρι, ένας μεγάλος και φοβερός ήρωας, δεν είναι δυνατόν να ψεύδεται ή να μη θυμόταν πότε έγινε εκείνη η φοβερή μάχη. 

      Θα χαρώ πολύ αν οι σκέψεις  και οι παρατηρήσεις μου, γίνουν η αφορμή για τη δημιουργία πολιτισμένου διαλόγου, με στόχο την άμεση λύση του προβλήματος.  Περιμένουμε τις δικές σας απόψεις για το θέμα. Αν συνεχιστεί η σιωπή, ο μονόλογος και η απραξία, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό.

 

       Για το  Σύλλογο Πατριωτών και Φίλων Βερβένων

                                                                            Γεώργιος Αναστ.Τακλής.

© 2021 Vervena.Net. All Rights Reserved.